Biznesplan

home o_mnie publikacje dydaktyka felietony galerie

.

 

wykład przeźrocza

 

Pytania egzamin

Test przykład

Semestr zimowy

Podst. Zarządzania
SMALL BUSINESS
Systemy jakości
Zarz. Projetem

Semestr letni

 

 

Wyższa Szkoła Bankowa

Wydział Zarządzania i Finansów

Rok 2017/2018 semestr zimowy

 

 

Biznesplan

Karta przedmiotu

pobierz przeźrocza z wykładu w PDF

 

Stopień studiów: Studia licencjackie

Kierunek studiów:

MIKROBIZNES

Semestr: 1

Kod przedmiotu: PDBB

Status przedmiotu: obligatoryjny

Forma studiów: niestacjonarny

Język wykładowy: język polski

Forma zajęć

liczba godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS
S/N

 

N

Nazwa przedmiotu:

Biznesplan

 

W:

 

8

Eg

Ogółem dla przedmiotu

5

Ć:

 

16

Punkty ECTS
za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

Punkty ECTS

W

1

L:

 

 

Punkty ECTS

Ć, L, P

1

P:

 

 

E -learning:

 

12

Punkty ECTS za pracę własną studenta

S/N

3

Koordynator  przedmiotu: dr hab. Prof nadzw. Tadeusz Gospodarek

 

Prowadzący  przedmiot: zespół ZDZA

1. Wymagania wstępne:

Potrafi uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę i umiejętności. Podstawy przedsiębiorczości.

2. Założenia i cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest osiągniecie trwałych efektów kształcenia w obszarze planowania działalności gospodarczej.

3.Szczegółowe efekty kształcenia przedmiotu:

Kod efektu

Nazwa efektu kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia programu studiów

WIEDZA

PDBB _W01

Posiada wiedzę na temat zaplanowania działalności gospodarczej

 

K_W16

 

PDBB _W02

Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa, standardów i  norm niezbędnych do zaplanowania biznesu

 

K_W18

UMIEJĘTNOŚCI

PDBB _U01

Podejmuje samodzielnie decyzje operacyjne i taktyczne oraz projektuje biznesplan

 

K_U07

PDBB _U02

Analizuje rozwiązania marketingowe, finansowe i strategiczne przy opracowywaniu biznesplanu

K_U20

PDBB _U03

Umie posługiwać się techniką i technologią w trakcie realizacji prac dotyczących mikrobiznesu

 

K_U25

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PDBB _K01

Rozumie i potrafi wdrażać w życie ideę uczenia się przez całe życie

 

K_K02

PDBB _K02

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

 

K_K04

4. Szczegółowy program zajęć:

Nr

Treści programowe

Efekty kształcenia przedmiotu

(kod)

 

 

 

1.

Proces planowania działalności przedsiębiorstw

PDBB _W01 PDBB _W02 PDBB _U02 PDBB _U03

 

 

 

2.

Pojęcie i potrzeba tworzenia biznesplanu

PDBB _W01 PDBB _W02 PDBB _U01 PDBB _U03 PDBB _K02

 

 

 

3.

Funkcje i przydatność biznesplanu

PDBB _W01 PDBB _W02 PDBB _U02 PDBB _U03

 

 

 

4

Struktura biznesplanu

PDBB _W01 PDBB _U02 PDBB _U03

 

 

 

5.

Istota analizy strategicznej i marketingowej przedsięwzięcia

PDBB _W01 PDBB _U03 PDBB _K01 PDBB _K02

 

 

 

6.

Finansowe aspekty biznesplanu (możliwości wykorzystania funduszy Unii Europejskiej)

PDBB _W01 PDBB _U01 PDBB _U03

 

 

 

 

 

 

5. Metody dydaktyczne:

Wykład jako forma przekazania wiedzy

Ćwiczenia w oparciu o aktywne formy dydaktyczne

6. Praca indywidualna studenta:

Przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych oraz kolokwium, samodzielne rozwiązania studiów przypadków

7. Literatura obowiązkowa / podstawowa:

  1. Pawlak Z., Biznesplan - zastosowania i przykłady, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008;
  2. Skrzypek J. T., Biznesplan model najlepszych praktyk, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009

8. Literatura uzupełniająca (w tym inne pomoce naukowe, np. akty prawne, orzecznictwo sądowe, artykuły naukowe i itp.):

1.     Gospodarek T., „Biała księga zarządzania”, Google Books, 2017.

https://books.google.pl/books/about/Bia%C5%82a_ksi%C4%99ga_zarz%C4%85dzania.html?id=59XbDgAAQBAJ&redir_esc=y

2.     Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Biznesplan w praktyce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.

9. Sposób zaliczenia:

Forma zaliczenia: Eg

 

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę w oparciu o system punktowy poprzez aktywność na zajęciach poprzez indywidualne i grupowe prace oraz kolokwium , wykład – zaliczenie w formie testu wiedzy.

 

10. Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

Efekt kształcenia

Metoda sprawdzenia

Opracowania indywidualne (wystąpienia)

Opracowania grupowe

(prezentacja)

Test zaliczeniowy pisemny

PDBB _W01

 

 

X

PDBB _W02

 

 

X

PDBB _U01

x

X

X

PDBB _U02

x

X

X

PDBB _U03

x

X

X

PDBB _K01

x

X

 

PDBB _K02

 

X

 

 

*****************

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:16-01-2019

Copyright © Tadeusz Gospodarek