Zarządzanie projektami

home o_mnie publikacje dydaktyka felietony galerie

 

 

 

Podst. Zarządzania
SMALL BUSINESS
Systemy jakości
Zarz. Projetem

Przezrocza

Pytania test

 

Zarządzanie projektem

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

 

 

Wykłady w pdf 

 
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wydział Finansów i Zarządzania
 
Rok akademicki: 2018/2019
 
 
KARTA MODUŁU/ PRZEDMIOTU
Stopień studiów:
studia I stopnia
Kierunek studiów: Semestr: 3 Kod przedmiotu: ZPr
  Status przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy
  Forma studiów: niestacjonarne
  Język wykładowy: polski
MIKROBIZNES Forma zajęć/ liczba godzin zajęć Forma zaliczenia Punkty ECTS
 
Nazwa przedmiotu:    Eg Ogółem dla przedmiotu/ 5
  Studia niestacjonarne: modułu
Zarządzanie projektem Wykład: 8 h  
  Ćwiczenia: 16 h  
  E-learning: 8 h Punkty za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Punkty za zajęcia wykładowe 1
    Punkty ECTS z ćwiczeń, projektów lub laboratoriów 1
    Punkty ECTS za pracę własną studenta 3
Koordynator modułu/ przedmiotu: ZDZA
Prowadzący modułu/ przedmiot:  ZDZA
1. Wymagania wstępne
1.1. Wiedza na temat specyfiki i procesów zarządzania, kierowania, budowania zespołu, współpracy zespołowej, klasyfikacji kwalifikacji i umiejętności, tablic kompetencyjnych, znajomość techniki badania spójności i techniki rangowania 0-10 w trakcie przedmiotów „instrumentarium zarządzania” i „analizy i projekty organizacyjne”
1.2. Umiejętność dokonania analizy spójności elementów, rangowania elementów, dokonanie podziału zadań, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności, tworzenia i analizowania systemu celów, budowa pożądanego modelu kompetencji konkretnego stanowiska   
1.3. Uczestnictwo w otwartej dyskusji: prezentacja poglądów, uzasadnienie odmiennego punktu widzenia, zadawanie pytań, udzielanie precyzyjnych odpowiedzi, umiejętność współpracy zespołowej, efektywny podział zadań w trakcie prac koncepcyjnych i fazy realizacyjnej, merytoryczne konstruowanie wniosków z otrzymanych wyników i doświadczeń
 
2. Założenia i cele kształcenia: 
2.1 Założenia
Studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania przedsięwzięciem projektowym. 
2.2 Cele kształcenia
Zapoznanie studentów z podstawami zarządzania projektem – terminologią, metodologią i narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu przedsięwzięciem projektowym. 
3.szczegółowe  efekty kształcenia modułu / przedmiotu
Kod efektu Nazwa efektu kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia programu studiów
WIEDZA
ZPr_W01 Posiada wiedzę dotyczącą kategorii, zasad i etapów związanych z zarządzaniem projektem.  
ZPr_W02 Dostrzega uwarunkowania i czynniki wpływające na zarządzanie projektem.  
ZPr_W03 Ma rozpoznane narzędzia i techniki organizatorskie wykorzystywane w zarządzaniu projektem  
WIEDZA  
ZPr _U01 Umie planować i organizować zarządzanie projektem (cele, interesariusze i uczestnicy, etapy, terminy, podział zadań)  
ZPr _U02 Umie szacować i analizować czasochłonność i kapitałochłonności przedsięwzięć projektowych (PERT-CPM)  
ZPr _U03 Potrafi budować harmonogram prac projektowych (wykresy Gannta)  
ZPr _U04 Potrafi monitorować realizację projektu  
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ZPr _K01 Potrafi budować i organizować zespół projektowy (profilowanie stanowisk, dobór pracowników, podział kompetencji)  
ZPr _K02 Umie prezentować koncepcję zarządzania wybranym projektem  oraz merytorycznie uzasadniać swoje propozycje  
ZPr _K03 Umiejętność zarządzania czasem w realizacji różnych przedsięwzięć  
4. Szczegółowy program zajęć: 
Nr Treści programowe Efekty kształcenia przedmiotu /  modułu 
1 Charakterystyka przedsięwzięcia projektowego. ZPr_W01, ZPr_W02, ZPr_W03, ZPr _U04, ZPr _K01, ZPr _K02, ZPr _K03
2 Podstawowe zasady zarządzania projektem. ZPr_W01, ZPr_W02, ZPr_W03, ZPr _U04, ZPr _K01, ZPr _K02, ZPr _K03
3 Rozpoczęcie projektu ZPr_W01, ZPr_W02, ZPr_W03, ZPr _U01, ZPr _U04, ZPr _K01, ZProj _K02, ZPr _K03
4 Cele w projekcie ZPr_W01, ZPr_W02, ZPr_W03, ZPr _U04, ZPr_K01, ZPr_K02, ZPr _K03
5 Zasady projektu ZPr_W01, ZPr_W02, ZPr_W03, ZPr _U01, ZPr _U04, ZPr _K01, ZPr _K02, ZPr _K03
6 Czas trwania projektu ZPr_W01, ZPr_W02, ZPr_W03, ZPr _U03, ZPr _U04, ZPr _K01, ZPr _K02, ZPr _K03
7 Szacowanie kosztów projektu ZPr_W01, ZPr_W02, ZPr_W03, ZPr _U02, ZPr _U04, ZPr _K01, ZPr _K02, ZPr _K03
8 Analiza ryzyk projektu ZPr_W01, ZPr_W02, ZPr_W03, ZPr _U04, ZPr _K01, ZPr _K02, ZPr _K03
9 Zamykanie projektu ZPr_W01, ZPr_W02, ZPr_W03, ZPr _U04, ZPr _K01, ZPr _K02, ZPr _K03
5. Metody dydaktyczne: 
otwarta dyskusja grupowa, prezentacje, praca zespołowa, realizacja case study, realizacja ćwiczeń, analizy kwestionariuszowe, wykorzystywanie narzędzi diagnostycznych, wykorzystywanie funkcji wybranych programów komputerowych
6. Praca indywidualna studenta:
utrwalenie wiedzy nabytej w trakcie wykładu, studia literaturowe, utrwalenie wiedzy nabytej w trakcie zajęć, przygotowanie do testu weryfikacji wiedzy z wykładu, przygotowanie do kolokwium z wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie konserwatoriów, udział i praca w teście wiedzy z wykładu, udział i praca w trakcie kolokwium weryfikującym nabytą wiedzę i umiejętności z wykładu
7. Literatura obowiązkowa / podstawowa: 
 
1.     Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami PMBOK (R) Guide 2000 Edition, wyd. Management Training & Development Center, Warszawa 2003  lub nowsze
2.     Carl L. Pritchard, Zarządzanie ryzykiem w projektach, wyd. Wig – Press przy współpracy z Management Training & Development Center, Warszawa 2001
3.     M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2009
4.     N. Mingus, Zarządzanie projektami, wyd.2 Wydawnictwo HELION, Gliwice 2009, 
5.     M. Pawlak, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006
 
8. Literatura uzupełniająca (w tym inne pomoce naukowe, np. akty prawne, orzecznictwo sądowe, artykuły naukowe i itp.): 
 
1.      J. Davidson Frame, Zarządzanie projektami w organizacjach,  wyd. Wig – Press przy współpracy z Management Training & Development Center, Warszawa 2001
2.      Ikujiro Nonaka, Hirotaki Takeuchi, Kreowanie Wiedzy w Organizacji, wyd. Poltext, Warszawa 2000
3.      R. Hammer, Technika planów sieciowych,” Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej” 1978
 
9. Sposób zaliczenia:
Forma zaliczenia: Eg.
Zaliczenie przedmiotu na ocenę wynikającą z ilości punktów test wiedzy wykładowej, zaangażowanie w trakcie zajęć ćwiczeniowych, stopnia wykonania zleconych zadań dydaktycznych, weryfikację umiejętności i rezultatów prac 
10. Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
Efekt kształcenia  Metoda sprawdzenia
Opracowanie indywidualne Opracowanie grupowe realizowane w trakcie konserwatoriów  Test w wiedzy nabytej w trakcie wykładu
ZarzProj_W01 X X X
ZarzProj_W02 X X X
ZarzProj_W03 X x X
ZarzProj _U01 X X X
ZarzProj _U02 X X X
ZarzProj _U03 X X X
ZarzProj _U04 X X X
ZarzProj _K01 X X X
ZarzProj _K02 X X X
ZarzProj _K03 X X
Zaliczenia i egzaminy w formie testów elektronicznych uruchamiane są na stronach przedmiotowych po ukazaniu się aktywnego linku do strony zawierającej test.
 

 

Ostatnia aktualizacja: 16.01.2019

Copyright © Tadeusz Gospodarek