Podstawy zarządzania

home o_mnie publikacje dydaktyka felietony galerie

 

Podst. Zarządzania
SMALL BUSINESS
Systemy jakości
Zarz. Projetem

 

Sylabus

 

Wykład

 

Egzamin

 

 

 

wykład     

 kurs jednolity magisterki "Prawo w biznesie"

Rok akademicki 2018 – semestr zimowy

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spis treści

 1. Kontekst zarządzania, ekosystem biznesu, działalność gospodarcza

  1. System społeczny z funkcjonującą wartością,

  2. Potrzeby, dobra i kapitał,

  3. Działalność gospodarcza,

  4. Analiza PESTLE (ćwiczenia, eLearning),

  5. Równowaga ekonomiczna (eLearning),

 2. Zarządzanie jako uzasadniony byt (eLearning)

  1. Cechy zarządzania odnoszące się do niego samego.

  2. Funkcje zarządzania wyróżniają go.

  3. Desygnaty tożsamości zarządzania.

  4. Jak można uzasadnić, że zarządzanie istnieje?

  5. Kiedy zarządzanie przestaje istnieć?

  6. Analiza ontologiczna różnych podmiotów gospodarczych (ćwiczenia),

 3. Podmiot i przedmiot zarządzania,

  1. Organizacja jako system generujący wartość,

  2. Łańcuch wartości organizacji, (ćwiczenia),

  3. Łańcuch dostaw w łańcuchu wartości (ćwiczenia),

  4. Zasoby i kluczowe kompetencje,

  5. Procesy biznesowe i ich znaczenie dla zarządzania,

  6. Struktura organizacji jako przedmiot zarządzania,

  7. Przedsiębiorczość, innowacyjność, ryzyko, (eLearning)

  8. Człowiek w organizacji jako podmiot i przedmiot zarządzania (eLearning).

 4. Definicja zarządzania, jego zakres i cele.

  1. Zarządzanie jako zagadnienie złożone,

  2. Zarządzanie mikro i makro,

  3. Stan organizacji i funkcja celu,

  4. Niejednoznaczność rezultatu zarządzania,

  5. Aspekt czasowy zarządzania,

  6. Cele stawiane przed zarządzaniem,

  7. Rola człowieka w zarządzaniu (wykład, ćwiczenia),

  8. SMART i LFA jako przykład praktyk w zarządzaniu (ćwiczenia).

 5. Rys historyczny koncepcji i teorii zarządzania. (eLearning).

  1. Zarządzanie naukowe (Smith, Taylor, Gantt),

  2. Kierunek jakość (Deming, Shewarth, Juran).

  3. Administracja biznesowa (Weber, Fayol).

  4. Behawioryzm (Mayo, Simon, March, Cyert),

  5. Zarządzanie ilościowe i formalne (Imai, Toyoda, Orlicky),

  6. Kierunek kapitał społeczny (Follett, Ouchi, House)

  7. Zarządzanie adaptatywne, (Leavitt, Stalker, Burns),

  8. Koncepcje równowagowe (STS, PPP, zrównoważonego rozwoju).

 6. Narzędzia i metody zarządzania.

  1. Podejmowanie decyzji,

  2. Prognozowanie biznesowe,

  3. Projekt biznesowy,

  4. Kontroling (metoda KPI),

  5. Sprzężenie zwrotne (adaptacja),

  6. Systemy IT wspomagające zarządzanie,

  7. Techniki organizatorskie (ćwiczenia)

  8. Studium przypadku (ćwiczenia).

 7. Aksjologia i aksjometria w zarządzaniu.

  1. Co oznacza stwierdzenie „dobre zarządzanie”?

  2. Budowanie kryteriów pragmatycznych ocen.

  3. Jak mierzyć efektywność?

  4. Kwestie etyczne w zarządzaniu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cel wykładu

W zakresie wiedzy :

Rozumienie podstawowych kategorii ekonomicznych, ogólna wiedza polityczna, znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, posiadanie podstawowych informacji na temat funkcjonowania organizacji oraz biznesu.

W zakresie umiejętności :

Podstawowe umiejętności opisywanie i oceny zjawisk ekonomicznych, zachowań ludzkich i organizacji. Umiejętność identyfikowania, opisywania oraz analizowania zjawisk i procesów społeczno- ekonomicznych na poziomie podstawowym.

W zakresie kompetencji społecznych:

Podstawowe umiejętności wykorzystywane w komunikacji społecznej, umiejętność prowadzenia konstruktywnej dyskusji, podstawowe umiejętności w zakresie pracy zespołowej

Oczekiwane rezultaty

W zakresie wiedzy :

 1. Zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii oraz koncepcji zarządzania w powiązaniu z pojęciami ekonomicznymi.

 2. Rozumie kontekst zarządzania, definicje podmiotu i przedmiotu zarządzania oraz uwarunkowania zewnętrzne.

 3. Zna podstawowe zagadnienia epistemologii zarządzania, definicje, zakres oraz problem złożoności.

 4. Zna podstawowe aspekty metodologiczne oraz modele praktycznego zastosowania wybranych koncepcji zarządzania. organizacji oraz biznesu.

W zakresie umiejętności :

 1. Potrafi dokonać analizy scenariuszowej PESTLE i odnieść wyniki do danego podmiotu.

 2. Umie ustalić strukturę łańcucha wartości i łańcucha dostaw.

 3. Umie wykorzystywać wybrane narzędzia i techniki organizatorskie (formułowanie i rangowanie celów, kryteria oceny zarządzania, warunki wykonalności projektu).

W zakresie kompetencji społecznych:

 1. Ma świadomość ciągłego rozwoju wiedzy i potrzeby jej aktualizacji, dlatego dostrzega potrzebę uczenia się i pogłębiania wiedzy przez całe życie.

 2. Dostrzega efekty współpracy w ramach pracy zespołowej.

 3. Potrafi określać priorytety sprzyjające realizacji określonych celów i zadań.

 4. Potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura

 1. Gospodarek T., „Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu”, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych, 2012,

 2. Gospodarek T., „Zarządzanie dla racjonalnego menedżera”, Difin, Warszawa, 2014,

 3. Gospodarek T., "Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdrażanie", Helion, 2015

 4. Griffin R.W., „Podstawy zarządzania organizacjami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wyd. II, Warszawa 2013.

 5. Drucker P.F., ”Praktyka zarządzania”, MT Busines, Warszawa, 2008.

 6. Prahalad C.K., Krishnan M.S., “Nowa era innowacji”, War-szawa:Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 2010.

 7. Spencer. J., “Kto zabrał mój ser”, Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA, 2000.

 8. Krupski R., [red.], „Zarządzanie strategiczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2007.

 9. Kotarbiński T., „Dzieła wszystkie. Traktat o dobrej robocie”, Wrocław: Ossolineum, 2000.

 10. Ohno T., „System produkcyjny Toyoty. Więcej niż produkcja na wielką skalę”, ProdPress, Taylor&Francis, Wrocław 200.

 11. Drucker P.F., „Classic Drucker”, Wydawnictwo, MT Biznes, 2010.

 12. Porter M.E; „Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników”, Onepress: Warszawa, 2006

 

Egzamin w formie testu elektronicznego wielokrotnego wyboru. Uruchamiany będzie są na stronie przedmiotowej po udostępnieniu mailem linku do adresu http zawierającej test.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 16-01-2019

Copyright © Tadeusz Gospodarek