Zarządzanie systemami zapewnienia jakości

home o_mnie publikacje dydaktyka felietony galerie

 

 

 

Podst. Zarządzania
SMALL BUSINESS
Systemy jakości
Zarz. Projetem

Przezrocza

Pytania do testu

 

Zarządzanie systemami zapewnienia jakości

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

   Wykłady w pdf 

 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wydział Finansów i Zarządzania
 
ROK AKADEMICKI 2018/2019
 
Program studiów 2018-2020
KARTA PRZEDMIOTU
Stopień studiów:
studia II stopnia
Kierunek studiów: Semestr: 1 Kod przedmiotu: SQM
  Status przedmiotu: specjalizacyjny
Zarządzanie Forma studiów: niestacjonarne
  Język wykładowy: polski
  Forma zajęć/ liczba godzin zajęć Forma zaliczenia Punkty ECTS 
 
Nazwa przedmiotu:    Eg Ogółem dla przedmiotu/ 3
    modułu
System zarządzania jakością Studia  
  niestacjonarne  
     
  Wykład: 8 h Punkty za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego Punkty za zajęcia wykładowe 1
  Ćwiczenia: 10 h Punkty ECTS z ćwiczeń, projektów lub laboratoriów 1
    Punkty ECTS za pracę własną studenta 1
Koordynator modułu/ przedmiotu: ZDZA
Prowadzący: zespół ZDZA
1. Wymagania wstępne
W zakresie wiedzy: Rozumienie podstawowych pojęć związanych z systemem jako ontologią oraz jakością jako pożądaną cechą działania, produktu lub usługi w relacji do wartości. Ogólna wiedza z zakresu procesów produkcyjnych. Posiadanie podstawowych informacji na temat funkcjonowania organizacji oraz biznesu. Ogólna wiedza z zakresu opisu procesów biznesowych i dokumentowania działalności gospodarczej.
W zakresie umiejętności: Podstawowe umiejętności opisywanie i oceny zjawisk ekonomicznych, zachowań ludzkich i organizacji. Umiejętność identyfikowania, opisywania oraz analizowania zjawisk z obszaru produkcji i tworzenia wartości na poziomie podstawowym. 
W zakresie kompetencji społecznych: Podstawowe umiejętności wykorzystywane w komunikacji społecznej, umiejętność prowadzenia konstruktywnej dyskusji, podstawowe umiejętności w zakresie pracy zespołowej.
2. Założenia i cele kształcenia: 
Kod efektu Nazwa efektu kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia programu studiów
WIEDZA
SQM_W01 Zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii oraz koncepcji produkcji w powiązaniu z pojęciami ekonomicznymi. K_W01, K_W05
SQM_W02 Rozumie kontekst relacyjny jakości oraz uwarunkowania uzyskania jakości produkcji według modelu Ishikawy. K_W01, K_W05
SQM_W03 Zna podstawowe zagadnienia epistemologii zarządzania, definicje, zakres oraz problem złożoności.  K_W01, K_W05
SQM_W04 Zna podstawowe aspekty metodologiczne oraz modele praktycznego zastosowania wybranych koncepcji produkcji zapewniających wysoką jakość. K_W01, K_W05
SQN_W04 Zna zagadnienia teorii systemów i aksjomatykę ujęcia systemowego w odniesieniu do systemów jakości K_W01, K_W05
UMIEJĘTNOŚCI  
SQM_U01 Potrafi dokonać analizy stosowanego systemu jakości i odnieść wyniki do danego podmiotu K_U07, K_U08 
SQM_U02 Umie wykorzystywać wybrane narzędzia i metody pomiarowe dla oceny efektywności systemu jakości K_U07, K_U08
SQM_U03 Potrafi wykorzystać dokumentację normatywną systemu zapewnienia jakości w celu rozszerzenia stosowanych wskaźników KPI oraz definiowania sprzężenia zwrotnego K_U07, K_U08
KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
SQM_K01 ma świadomość ciągłego rozwoju wiedzy i potrzeby jej aktualizacji, dlatego dostrzega potrzebę uczenia się i pogłębiania wiedzy przez całe życie K_K04
SQM_K02 dostrzega efekty współpracy w ramach pracy zespołowej K_K04
SQM_K03 potrafi określać priorytety sprzyjające realizacji określonych celów i zadań określonych przez system zapewnienia jakości K_K04
SQM_K04 Potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy.  K_K04
4. Szczegółowy program zajęć: 
Nr Treści programowe Efekty kształcenia przedmiotu /  modułu 
1 Epistemologia jakości   SQM_W01, SQM_W02
-       Kontekst jakości w działalności gospodarczej   SQM_U02
-       Jakość jako relacja aksjometryczna  
-       Jakość a wartość w sensie aksjologicznym  
-       Złożoność kwestii jakości i systemów jej zapewnienia  
-       Definiowanie aspektów jakości metodą Ishikawy  
-       Ujęcie systemowe zarządzania  
-       System zapewnienia jakości  
   
2 System zapewnienia jakości SQM_W01, SQM_W02
-       Koncepcje produkcyjne zapewniające jakość (TQM, Lean) SQM_U01, SQM_U02
-       Systemy socjotechniczne  SQM_K01, SQM_K03
-       Japońskie koncepcje systemowe produkcji   
-       Metody zapewnienia jakości (RCM, TPM, QRM…)  
-       Ujęcia normatywne systemów jakości i standaryzacja  
-       System zarządzania zapewnieniem jakości SixSigma  
   
3 Ilościowe i pomiarowe aspekty zarządzania systemami jakości SQM_W01, SQM_W02

-    Analiza kosztów i korzyści systemu jakości

SQM_U01, SQM_U02

-    Sprzężenie zwrotne w systemie zarządzania jakością

SQM_K01, SQM_K03

-    Analiza wielokryterialna oceny systemu jakości

 

-    System ERP a system zapewnienia jakości

 

-    Aspekty statystyczne w zarządzaniu systemem jakości

 
   
5.1 Wykład multimedialny z przeźroczami i animacjami, 
5.2 Egzemplifikacja w formie studium przypadku systemu ISO (wykład, ćwiczenia). 
5.3. Standaryzacja jakościowo-funkcjonalna (sprzęt narciarski, sprzęt komputerowy, opony samochodowe).
5.4 Wykorzystanie technologii IT w zarządzaniu systemami kontroli jakości (ćwiczenia). Lokalizacja logistyczna, identyfikacja półproduktów, ścieżka dostaw, kontrola wewnętrzna i audyt. 
6. praca indywidualna studenta:
6.1 Samodzielne opanowanie wybranych punktów programu merytorycznego,
6.2 Testy weryfikujące wiedzę,
6.3 Materiały dostępne w Internecie,
6.4 Materiały źródłowe na stronie http://gospodarek.eu (wykłady z zarządzania)
7. Literatura obowiązkowa / podstawowa: 
7.1 Gospodarek T., „Biała księga zarządzania”, Wyd. Difin S.A., Warszawa, 2018.
7.2 Lunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady. WNT, Warszawa, 2006. 
7.3 Gospodarek T., „Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu”, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych, 2012,
7.4 Bugdol M., „System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015”, One Express/Helion, Gliwice, 2018,
7.5 Wawak S., „Zarządzanie jakością – podstawy, systemy i narzędzia”, WYD. 2, One Press/Helion, Gliwice, 2005
 
8. Literatura uzupełniająca: 
8.1. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydanie 3, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2005.
8.2. Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach. Śląskie Wyd. Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy, 2005.
8.3. Mazur A., Gołaś H, Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010, 
8.4. Mroczko F., Zarządzanie jakością. Prace Naukowe WWSZiP w Wałbrzychu, Seria Zarządzanie, Wałbrzych, 2011
 
9. Sposób zaliczenia:
Forma zaliczenia: Eg
 
Udział w końcowej ocenie wyniku z ćwiczeń (ocena wewnętrzna prowadzącego)      
L.p. Nazwa aktywności Realizowane Pozycja sprawdza Punkty Waga      
1. Obecność na zajęciach (dot. ćwiczeń) TAK    X   5 50%      
2. Aktywne wykonywania zadań/ćwiczeń podczas zajęć TAK    X Wiedzę   X 25      
Umiejętności X      
Kompetencje społeczne     X      
3. Projekt/studium indywidualne TAK     X Umiejętności   X 20      
Kompetencje społeczne     X      
4. Kolokwium praktyczne TAK     X Wiedzę     X 40      
Umiejętności  X      
5. Prezentacja TAK     X Wiedzę   X 10      
Umiejętności   X      
Kompetencje społeczne     X      
Udział w końcowej ocenie egzaminu testowego (sprawdza eLearning i wiedzę z wykładu)      
6. Egzamin testowy (Eg) (odbywa się na ostatnim wykładzie) TAK     X Wiedzę     X 100% 50%      
                   
 
1.    Student który nie uczestniczył w zajęciach otrzymuje ocenę 2(nb) bez prawa do zaliczenia przedmiotu.
2.    Do testu egzaminacyjnego student może przystąpić po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń (minimum 51 pkt) uzyskanych w terminie ustalonym. 
3.    Dodatkowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% punktów z egzaminu testowego.
4.    Ostateczny wynik jest procentem możliwych do zdobycia punktów (ćwiczenia, elearning, wykład).
5.    Kryterium dla oceny końcowej: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91%+ bdb
 
10. Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:
EFEKT Aktywność  Projekt/studium Kolokwium  Prezentacja Egzamin test        
SQM_W01 X   X   X        
SQM_W02 X   X   X        
SQM_W03 X       X        
SQM_W04     X   X        
SQM_U01 X   X X X        
SQM_U02 X X   X X        
SQM_U03 X X   X X        
SQM_K01 X X              
SQM_K02   X     X        
SQM_K03   X              
                   
 
Zaliczenia i egzaminy w formie testów elektronicznych uruchamiane są na stronach przedmiotowych po ukazaniu się aktywnego linku do strony zawierającej test.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 16.01.2019

Copyright © Tadeusz Gospodarek